Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

3.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/3


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) op 30 juni 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira / HPA — Construções SA

(Zaak C-433/22)

(2022/C 380/04)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Supremo Tribunal Administrativo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Autoridade Tributária e Aduaneira

Verwerende partij: HPA — Construções SA

Prejudiciële vraag

Verzet punt 2 van bijlage IV bij de btw-richtlijn (1) zich tegen een nationaalrechtelijke bepaling op grond waarvan het verlaagde btw-tarief enkel mag worden toegepast op werkzaamheden die in het kader van een overeenkomst tot aanneming van werk met het oog op renovatie en herstel van een gebouw worden verricht in particuliere woningen die bewoond zijn op het tijdstip waarop deze handelingen plaatsvinden?


(1)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).