Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

5.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 463/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Argeş (Rumunsko) dne 9. srpna 2022 – SC Adient LTD & Co.Kg v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

(Věc C-533/22)

(2022/C 463/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Argeş

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: SC Adient LTD & Co.Kg

Žalovaní: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Předběžné otázky

1)

Musí být článek 44 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (1) a články 10 a 11 prováděcího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (2), vykládány v tom smyslu, že brání praxi vnitrostátních daňových orgánů, která spočívá v kvalifikaci nezávislé právnické osoby-rezidenta jako stálé provozovny subjektu-nerezidenta pouze na základě skutečnosti, že tyto dvě společnosti patří do stejné skupiny?

2)

Musí být článek 44 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a články 10 a 11 prováděcího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH, vykládány v tom smyslu, že brání praxi vnitrostátních daňových orgánů, která vychází z toho, že na území členského státu existuje stálá provozovna subjektu-nerezidenta výhradně s odkazem na služby, které právnická osoba-rezident poskytuje subjektu-nerezidentovi?

3)

Musí být článek 44 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a články 10 a 11 prováděcího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH, vykládány v tom smyslu, že brání daňové právní úpravě a praxi vnitrostátních daňových orgánů, které vycházejí z toho, že na území členského státu existuje stálá provozovna subjektu-nerezidenta vzhledem k tomu, že tato stálá provozovna pouze dodává zboží a neposkytuje služby?

4)

V případě, že osoba-nerezident disponuje na území členského státu, u právnické osoby-rezidenta, lidskými a technickými zdroji, kterými zajišťuje poskytování služeb zpracování zboží, které má být dodáno subjektem-nerezidentem, musí být čl. 192a písm. b) směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, jakož i článek 11 a čl. 53 odst. 2 prováděcího nařízení Rady č. 282/2011 vykládány v tom smyslu, že výše uvedené zpracovatelské služby poskytované prostřednictvím technických a lidských zdrojů právnické osoby-nerezidenta jsou: i) službami, které právnická osoba-nerezident přijímá od osoby-rezidenta prostřednictvím těchto lidských a technických zdrojů, nebo případně ii) službami, které poskytuje sama právnická osoba-nerezident prostřednictvím těchto lidských a technických zdrojů?

5)

V závislosti na odpovědi na čtvrtou otázku, jak se určuje místo poskytnutí služby s odkazem na článek 44 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a články 10 a 11 prováděcího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH?

6)

Musí být s ohledem na čl. 53 odst. 2 prováděcího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici o DPH, při určování existence stálé provozovny zohledněny činnosti související se službami zpracování zboží, jako je příjem, inventarizace, zadávání objednávek dodavatelům, poskytnutí skladovacích prostor, správa zásob v počítačovém systému, zpracování objednávek zákazníků, uvádění adresy na přepravních dokladech a fakturách, podpora při kontrole kvality atd., neboť se jedná o činnosti správní podpory, které jsou nezbytně nutné pro zpracování zboží?

7)

Je s ohledem na zásady týkající se místa zdanění v místě, kde dochází ke konečné spotřebě, pro určení místa poskytnutí zpracovatelských služeb relevantní, že zboží, které je výsledkem zpracování, příjemce služeb prodává (je určeno) z větší části mimo Rumunsko, zatímco zboží prodávané v Rumunsku podléhá DPH, a proto výsledek zpracovatelských služeb není „spotřebován“ v Rumunsku, nebo pokud je „spotřebován“ v Rumunsku, podléhá DPH?

8)

Jsou-li technické a lidské zdroje stálé provozovny, která je příjemcem služeb, potenciálně stejné jako zdroje poskytovatele, kterými jsou služby skutečně realizovány, jedná se i tak o poskytnutí služeb ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice o DPH?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006 L 347, s. l).

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2011, L 77, s. 1).