Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

5.12.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 463/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Argeș (Romania) on esittänyt 9.8.2022 – SC Adient Ltd & Co.Kg v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ja Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

(Asia C-533/22)

(2022/C 463/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Argeş

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SC Adient Ltd & Co.Kg

Vastaajat: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ja Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY (1) 44 artiklan sekä arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen N:o 282/2011 (2) 10 ja 11 artiklan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansallisen verohallinnon käytännölle luokitella itsenäinen kotimainen oikeushenkilö ulkomaisen yhtiön kiinteäksi toimipaikaksi yksinomaan sillä perusteella, että nämä kaksi yhtiötä kuuluvat samaan konserniin?

2)

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 44 artiklan sekä arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen N:o 282/2011 10 ja 11 artiklan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansallisen verohallinnon käytännölle, jonka mukaan jäsenvaltion alueella on katsottava olevan olemassa ulkomaisen yhtiön kiinteä toimipaikka yksinomaan sillä perusteella, että kotimainen oikeushenkilö suorittaa palveluja ulkomaiselle yhtiölle?

3)

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 44 artiklan sekä arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen N:o 282/2011 10 ja 11 artiklan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle verolainsäädännölle ja kansallisen verohallinnon käytännölle, joiden mukaan jäsenvaltion alueella on katsottava olevan olemassa ulkomaisen yhtiön kiinteä toimipaikka, kun otetaan huomioon, että kyseinen kiinteä toimipaikka luovuttaa vain tavaroita eikä suorita palveluja?

4)

Mikäli ulkomaisella henkilöllä on jäsenvaltion alueella kotimaisen oikeushenkilön hallussa henkilöresursseja ja teknisiä resursseja, joilla se varmistaa sellaisten tavaroiden valmistuspalvelujen suorittamisen, jotka ulkomaisen yhtiön on luovutettava, onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 192 a artiklan b alakohdan sekä arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen N:o 282/2011 11 artiklan ja 53 artiklan 2 kohdan artiklan säännöksiä tulkittava siten, että edellä mainittuja ulkomaisen oikeushenkilön teknisillä resursseilla ja henkilöresursseilla suoritettuja valmistuspalveluja ovat

i)

palvelut, joita ulkomainen oikeushenkilön on vastaanottanut kotimaiselta henkilöltä edellä mainittujen henkilöresurssien ja teknisten resurssien avulla, tai tarvittaessa ii) palvelut, joita tämä sama ulkomainen oikeushenkilö suorittaa edellä mainittujen henkilöresurssien ja teknisten resurssien avulla?

5)

Millä tavoin edellä neljänteen kysymykseen annettavan vastauksen perusteella määritetään palvelujen suorituspaikka, kun otetaan huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 44 artiklan ja arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen N:o 282/2011 10 ja 11 artiklan säännökset?

6)

Kun toimintaa, joka liittyy tavaroiden käsittelypalveluihin, kuten vastaanotto, inventointi, määräysten antaminen tavarantoimittajille, varastointitilojen antaminen käyttöön, varastojen hallinnointi tietojärjestelmässä, asiakkaiden tilausten käsittely, osoitteen mainitseminen kuljetusasiakirjoissa ja laskuissa, laadunvalvonnan tuki jne., tarkastellaan arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen N:o 282/2011 53 artiklan 2 kohdan valossa, onko niin, että tällaista tavaroiden käsittelypalveluihin liittyvää toimintaa ei pidä ottaa huomioon määritettäessä kiinteän toimipaikan olemassaoloa siltä osin kuin kyseessä on hallinnollinen tukitoiminta, joka on olennaisen välttämätön tavaroiden käsittelytoiminnan kannalta?

7)

Kun otetaan huomioon periaatteet, jotka liittyvät verotuspaikkaan paikkakunnalla, jolla edellä mainittu lopullinen kulutus tapahtuu, onko valmistuspalvelun suorituspaikan määrittämisen kannalta merkityksellistä, että palvelujen vastaanottaja myy tavarat, jotka syntyvät valmistuksen lopputuloksena, suurimmaksi osaksi Romanian ulkopuolella (jonne ne on tarkoitettu), kun puolestaan Romaniassa myydyt tavarat ovat arvonlisäverollisia, ja näin ollen valmistuspalvelujen lopputulosta ei ”kuluteta” Romaniassa, tai, jos ne ”kulutetaan” Romaniassa, niistä kannetaan arvonlisävero?

8)

Jos palveluja vastaanottavan kiinteän toimipaikan tekniset resurssit ja henkilöresurssit ovat mahdollisesti palvelujen suorittajan resursseja, joilla palvelut tosiasiallisesti suoritetaan, onko kyseessä siitä huolimatta arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu palvelujen suoritus?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. l).

(2)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä 15.3.2011 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011 (EUVL 2011, L 77, s. 1).