Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

5.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 463/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Argeş (Rumunsko) 9. augusta 2022 – SC Adient Ltd & Co.Kg/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

(Vec C-533/22)

(2022/C 463/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Argeş

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC Adient Ltd & Co.Kg

Žalovaní: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia článku 44 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) a článkov 10 a 11 vykonávacieho nariadenia Rady č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice o DPH (2), vykladať v tom zmysle, že bránia praxi vnútroštátnej daňovej správy kvalifikovať nezávislú právnickú osobu usadenú v danom členskom štáte ako stálu prevádzkareň subjektu, ktorý nie je rezidentom, a to výlučne na základe skutočnosti, že obe tieto spoločnosti sú súčasťou rovnakej skupiny?

2.

Majú sa ustanovenia článku 44 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článkov 10 a 11 vykonávacieho nariadenia Rady č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice o DPH, vykladať v tom zmysle, že bránia praxi vnútroštátnej daňovej správy konštatovať existenciu stálej prevádzkarne subjektu, ktorý nie je rezidentom, na území členského štátu, a to výlučne v súvislosti so službami, ktoré právnická osoba usadená v danom členskom štáte poskytuje subjektu, ktorý nie je rezidentom?

3.

Majú sa ustanovenia článku 44 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článkov 10 a 11 vykonávacieho nariadenia Rady č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice o DPH, vykladať v tom zmysle, že bránia daňovým právnym predpisom a praxi vnútroštátnej daňovej správy konštatovať existenciu stálej prevádzkarne subjektu, ktorý nie je rezidentom, na území členského štátu, a to s prihliadnutím na skutočnosť, že predmetná stála prevádzkareň sa zaoberá len dodaním tovaru a neposkytuje služby?

4.

V prípade, že subjekt, ktorý nie je rezidentom, má na území členského štátu v rámci právnickej osoby usadenej v danom členskom štáte ľudské a technické zdroje, ktorými zabezpečuje poskytovanie spracovateľských služieb, pokiaľ ide o tovar, ktorý má dodať subjekt, ktorý nie je rezidentom, majú sa ustanovenia článku 192a písm. b) smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a tiež článkov 11 a 53 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Rady č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice o DPH, vykladať v tom zmysle, že vyššie uvedené spracovateľské služby poskytované prostredníctvom technických a ľudských zdrojov právnickej osoby, ktorá nie je rezidentom, predstavujú: (i) služby, ktoré právnickej osobe, ktorá nie je rezidentom, poskytuje subjekt, ktorý je rezidentom, prostredníctvom uvedených ľudských a technických zdrojov, alebo prípadne (ii) služby, ktoré poskytuje samotná právnická osoba, ktorá nie je rezidentom, prostredníctvom uvedených ľudských a technických zdrojov?

5.

V závislosti od odpovede na prejudiciálnu otázku uvedenú v bode 4., akým spôsobom sa v súvislosti s ustanoveniami článku 44 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článkov 10 a 11 vykonávacieho nariadenia Rady č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice o DPH, určuje miesto poskytovania služieb?

6.

Má sa článok 53 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Rady č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice o DPH, vykladať v tom zmysle, že činnosti súvisiace so spracovaním tovaru, ako je príjem, inventarizácia, zadávanie objednávok dodávateľom, sprístupňovanie skladových priestorov, správa zásob v informačnom systéme, vybavovanie objednávok zákazníkov, uvádzanie adresy na prepravných dokladoch a faktúrach, podpora týkajúca sa kontroly kvality atď., by sa nemali zohľadňovať na účely stanovenia existencie stálej prevádzkarne, keďže ide o administratívnu podporu nevyhnutne potrebnú na účely spracovania tovaru?

7.

Je vzhľadom na zásady týkajúce sa miesta zdanenia v mieste konečnej spotreby na účely určenia miesta poskytovania spracovateľských služieb významná skutočnosť, že príjemca služieb predáva tovar, ktorý je výsledkom spracovania (tento tovar je určený) väčšinou mimo Rumunska, zatiaľ čo tovar predávaný v Rumunsku podlieha DPH, a preto sa výsledok spracovateľských služieb „nespotrebúva“ v Rumunsku, resp., ak dochádza k jeho „spotrebe“ v Rumunsku, podlieha DPH?

8.

V prípade, že technické a ľudské zdroje stálej prevádzkarne, ktorá je príjemcom služieb, sú teoreticky tie isté ako zdroje poskytovateľa, prostredníctvom ktorých sa predmetné služby v skutočnosti vykonávajú, ide v každom prípade o poskytovanie služieb v zmysle článku 2 ods. 1 písm. c) smernice o DPH?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 2011, s. 1).