Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

5.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 463/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Argeş (Rumänien) den 9 augusti 2022 – SC Adient Ltd & Co.Kg mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

(Mål C-533/22)

(2022/C 463/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Argeş

Parter i det nationella målet

Klagande: SC Adient Ltd & Co.Kg

Svarande: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 44 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) samt artiklarna 10 och 11 i rådets genomförandeförordning nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet (2) tolkas på så sätt att de utgör hinder för en praxis vid en nationell skattemyndighet enligt vilken en självständig juridisk person [(ett bolag)] som är hemmahörande i landet kvalificeras som det fasta etableringsstället för ett rättssubjekt [(ett bolag)] som inte är hemmahörande i landet enbart på grund av att båda bolagen tillhör samma koncern?

2)

Ska artikel 44 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt samt artiklarna 10 och 11 i rådets genomförandeförordning nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet tolkas på så sätt att de utgör hinder för en praxis vid en nationell skattemyndighet enligt vilken ett bolag som inte är hemmahörande i landet anses ha ett fast etableringsställe på en medlemsstats territorium endast på grundval av de tjänster som bolaget som är hemmahörande i landet tillhandahåller det utländska bolaget?

3)

Ska artikel 44 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt samt artiklarna 10 och 11 i rådets genomförandeförordning nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell skattelagstiftning och en praxis vid en nationell skattemyndighet enligt vilka ett bolag som inte är hemmahörande i landet anses ha ett fast etableringsställe på en medlemsstats territorium även om det aktuella fasta [etableringsstället] enbart levererar varor och inte tillhandahåller tjänster?

4)

I fall där ett bolag som inte är hemmahörande i landet på en medlemsstats territorium förfogar över tekniska och personella resurser, via ett bolag som är hemmahörande i landet, för att garantera tillhandahållande av bearbetningstjänster för varor som det ska leverera, ska då artikel 192a b i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt [samt] artiklarna 11 och 53.2 i rådets genomförandeförordning nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet tolkas på så sätt att nämnda bearbetningstjänster, som tillhandahålls med hjälp av det utländska bolagets tekniska och personella resurser, är

(i)

tjänster som det utländska bolaget mottar av bolaget som är hemmahörande i landet med hjälp av nämnda tekniska och personella resurser eller, i förekommande fall, (ii) tjänster som det utländska bolaget självt tillhandahåller med hjälp av nämnda tekniska och personella resurser?

5)

Med beaktande av svaret på fråga 4: Hur ska platsen för tillhandahållande av tjänster fastställas, mot bakgrund av artikel 44 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt samt artiklarna 10 och 11 i rådets genomförandeförordning nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet?

6)

Ska, mot bakgrund av artikel 53.2 i rådets genomförandeförordning nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet, verksamhet med anknytning till tjänster för behandling av varor, såsom mottagande, inventering, orderläggande till leverantörer, tillhandahållande av lagerområden, lagerstyrning i it-systemet, behandling av kundorder, angivande av adressen på transporthandlingar och fakturor, support i samband med kvalitetskontroller och så vidare, inte tas i beaktande för att fastställa huruvida det finns ett fast etableringsställe, eftersom det är fråga om administrativ stödverksamhet som är absolut nödvändig för behandlingen av varorna?

7)

Mot bakgrund av principen om att platsen för beskattning ska vara den plats där konsumtionen äger rum respektive principen om beskattning i destinationsmedlemsstaten, är det vid fastställandet av platsen för tillhandahållande av bearbetningstjänsterna relevant att varorna efter bearbetningen säljs av tjänstemottagaren (är avsedda för marknaden) huvudsakligen utanför Rumänien, medan varor som säljs i Rumänien är föremål för mervärdesskatt och att resultatet av bearbetningstjänsterna således inte ”konsumeras” i Rumänien eller, om det ”konsumeras” i Rumänien, är föremål för mervärdesskatt?

8)

Är det fråga om tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i artikel 2.1 c i mervärdesskattedirektivet även om de tekniska och personella resurserna på det fasta etableringsställe som mottar tjänsterna i praktiken är samma resurser som tillhör den tjänstetillhandahållare genom vilken tjänsterna faktiskt utförs?


(1)  EUT L 347, 2006, s. 1.

(2)  EUT L 77, 2011, s. 1.