Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

5.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 463/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Arges (Romunija) 9. avgusta 2022 – SC Adient Ltd & Co.Kg/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

(Zadeva C-533/22)

(2022/C 463/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Arges (Romunija)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SC Adient Ltd & Co.Kg

Toženi stranki: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbe člena 44 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) ter členov 10 in 11 Izvedbene uredbe Sveta št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo o DDV (2) razlagati tako, da nasprotujejo praksi nacionalne davčne uprave, da neodvisno rezidenčno pravno osebo opredeli kot stalno poslovno enoto nerezidenčnega subjekta samo na podlagi pripadnosti obeh družb isti skupini?

2.

Ali je treba določbe člena 44 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost ter členov 10 in 11 Izvedbene uredbe Sveta št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo o DDV razlagati tako, da nasprotujejo praksi nacionalne davčne uprave, ki izključno na podlagi storitev, ki jih rezidenčna pravna oseba opravlja za nerezidenčni subjekt, šteje, da ima nerezidenčni subjekt na ozemlju države članice stalno poslovno enoto?

3.

Ali je treba določbe člena 44 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost ter členov 10 in 11 Izvedbene uredbe Sveta št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo o DDV razlagati tako, da nasprotujejo davčni zakonodaji in praksi nacionalne davčne uprave, ki šteje, da ima nerezidenčni subjekt na ozemlju države članice stalno poslovno enoto, ob upoštevanju dejstva, da zadevna stalna [poslovna enota] zgolj dobavlja blago in ne opravlja storitev?

4.

Ali je treba določbe člena 192a(b) Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost [ter] člena 11 in člena 53(2) Izvedbene uredbe Sveta št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo o DDV, če ima nerezidenčna oseba na ozemlju države članice pri rezidenčni pravni osebi kadrovske in tehnične vire, s katerimi zagotavlja izvajanje storitev obdelave blaga, ki ga mora prodati nerezidenčni subjekt, razlagati tako, da so zgoraj navedene storitve obdelave, opravljene s tehničnimi in kadrovskimi viri nerezidenčne pravne osebe: (i) storitve, ki jih prejme nerezidenčna pravna oseba od rezidenčne pravne osebe prek zgoraj navedenih kadrovskih in tehničnih virov, ali, če je primerno, (ii) storitve, ki jih opravi sama nerezidenčna pravna oseba z zgoraj navedenimi kadrovskimi in tehničnimi viri?

5.

Kako se, glede na odgovor na četrto vprašanje, določi kraj opravljanja storitev, ob upoštevanju določb člena 44 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost ter členov 10 in 11 Izvedbene uredbe Sveta št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo o DDV?

6.

Ali ob upoštevanju člena 53(2) Izvedbene uredbe Sveta št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo o DDV dejavnosti, povezanih s storitvami obdelave blaga, kot so prejem, popis, oddaja naročil dobaviteljem, dajanje skladišč na uporabo, upravljanje zalog v informacijskem sistemu, obravnava naročil strank, navajanje naslova na prevoznih listinah in računih, podpora za kontrolo kakovosti itd., ni treba upoštevati za določitev obstoja stalne poslovne enote, ker gre za podporne administrativne dejavnosti, ki so nujno potrebne za dejavnosti obdelave blaga?

7.

Ali je za določitev kraja izvajanja storitev obdelave, ob upoštevanju načel glede kraja obdavčitve v kraju, v katerem poteka zgoraj navedena namembna poraba, upoštevno dejstvo, da prejemnik storitev proda (nameni) blago, ki je rezultat obdelave, večinoma zunaj Romunije, medtem ko je blago, ki je prodano v Romuniji, predmet DDV, in torej rezultat storitev obdelave ni „potrošen“ v Romuniji, oziroma je predmet DDV, če je „potrošen“ v Romuniji?

8.

Ali gre, če so tehnični in kadrovski viri stalne poslovne enote, ki prejme storitve, potencialno isti kot tehnični in kadrovski viri ponudnika storitev, s katerimi so storitve dejansko opravljene, vseeno za opravljanje storitev v smislu člena 2(1)(c) Direktive o DDV?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2011, L 77, str. 1).