Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

25.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 72/3


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spanje) op 7 november 2018 — Ente Público Radio Televisión Madrid / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Zaak C-694/18)

(2019/C 72/04)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Ente Público Radio Televisión Madrid

Verwerende partij: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Prejudiciële vragen

1)

Kunnen ondernemingen zoals beschreven, samen met de publiekrechtelijke lichamen waardoor zij zijn opgericht, voor btw-doeleinden worden beschouwd als één belastingplichtige in de zin van artikel 11 van richtlijn 2006/112/EG (1)?

2)

Zo ja, kan de financiering die deze ondernemingen ontvangen van de publiekrechtelijke lichamen waardoor zij zijn opgericht dan in geen geval worden aangemerkt als een tegenprestatie voor de verrichting van aan btw onderworpen diensten?

3)

Wat de aftrek van door deze ondernemingen betaalde voorbelasting betreft, moet het aftrekbare bedrag worden bepaald door de enige belastingplichtige als zodanig, met toepassing van artikel 168 van richtlijn 2006/112/EG en op basis van de door hem ontplooide activiteiten?

4)

Wat in het bijzonder de activiteiten als publieke omroep betreft — aangenomen dat deze activiteiten een duale aard kunnen hebben en dat de betrokken ondernemingen, samen met de publiekrechtelijke lichamen die een meerderheidsdeelneming in hun kapitaal hebben, als één belastingplichtige worden beschouwd –, is slechts het deel van de betaalde voorbelasting aftrekbaar dat kan worden geacht verband te houden met hun economische activiteit?


(1)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).